Podpora mapování výskytu obojživelníků v České republice

RNDr. Roman Kössl 
Martin Šandera 

Jednou z aktivit pro veřejnost, kterou jsme připravili ke kampani EAZA na záchranu obojživelníků, byla i soutěž o nejlepší fotografii obojživelníka v jeho přirozeném prostředí. Fotosoutěž nesla název „Viděli jste mě", protože obojživelníci jsou vzácní živočichové a samo setkání s nimi stojí za zaznamenání. Fotosoutěž měla za cíl probudit zájem veřejnosti o tuto skupinu živočichů. Druhým, neméně důležitým cílem bylo získání dat o lokalitě a čase fotografování. Česká herpetologická společnost Data měla sloužit jako pomoc při mapování výskytu obojživelníků v České republice. Fotografie živočicha nám mohla potom napomoci určit konkrétní druh bez potřeby jeho znalosti ze strany vlastního pozorovatele, respektive autora fotografie, který ji přihlásil do soutěže. Vzhledem k tomu, že celá soutěž už byla s tímto záměrem prezentována, bylo zasláno také větší množství nesoutěžních fotografií, jejichž autoři chtěli napomoci jen účelům mapování. Zpracování výsledků včetně určení jednotlivých druhů zajistil Mgr. Martin Šandera z Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti, jeden ze správců projektu „Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR" na BioLibu (http://www.biolib.cz).

Zkontrolováno případně doplněno bylo druhové určení u obrázků soutěžních i nesoutěžních. Podle informací připojených k obrázkům byla sestavena databáze obsahující celkem 48 záznamů od 27 autorů a spoluautorů. U většiny záznamů byla dohledána lokalizace umožňující stanovení kvadrátu a subkvadrátu síťového mapování výskytu organismů v ČR a nadmořské výšky lokality. U některých záznamů byla stanovena alespoň přibližná lokalizace. Vyřazeny byly dva záznamy bez údajů o alespoň přibližném místě fotografování obojživelníků a jeden záznam z Rakouska. Dále využitelná je tak databáze 45 faunistických záznamů. Tato data budou využita pro databázi výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu.

V tomto článku pro přehled uvádíme pouze zjednodušenou tabulku s uvedením zaznamenaných druhů, přibližnou lokalizací, rokem nálezu a počtem pozorovaných obojživelníků. Údaje o výskytu byly získány z různých míst České republiky, nejvíce údajů je z jižních Čech, místa působení Zoo Hluboká. Celkem bylo alespoň jedním záznamem pokryto 24 kvadrátů (viz mapa, červeně je označen kvadrát, kde leží Zoo Hluboká), což představuje přibližně 3,5 % všech kvadrátů v ČR (celkový počet 678). Zaznamenáno bylo 11 druhů obojživelníků a skupina zelených skokanů bez rozlišení formy. Sestupně byly počty záznamů pro jednotlivé druhy následující: ropucha obecná 10, rosnička zelená 7, skokan zelený 7, skokan hnědý 5, skupina zelených skokanů (bez rozlišení forem) 4, kuňka obecná 3, ropucha zelená 2, skokan skřehotavý 2, skokan štíhlý 2, mlok skvrnitý 1, čolek horský 1 a čolek obecný 1.

Celou akci lze hodnotit jako úspěšnou a tak se pokusíme mapování s fotografickou soutěží zopakovat i v roce 2009.

Děkujeme všem účastníkům za velmi cenná data, která nám poskytli tím, že zaslali fotografii svého obojživelníka s údaji o jeho výskytu.

Tento projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR v programu "Příspěvek zoologickým zahradám".